Statut fundacji

 


Statut Fundacji
WIELKI CZŁOWIEK

 Rozdział I. Postanowienia ogólne


§ 11. Fundacja „Wielki Człowiek”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6
kwietnia 1984 r. o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Wojciecha Kukuczkę, zwanego dalej Fundatorem, aktem
notarialnym sporządzonym przez notariusza Martę Wróbel – Konsek, w kancelarii notarialnej przy
ul. Gliwickiej5/2 w Katowicach, w dniu 21.03.2013


§ 2

                                                                       
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3.Terenem działania Fundacji jest w szczególności obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a także
obszar poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
5.Oddziały i przedstawicielstwa powoływane i likwidowane są mocą decyzji Fundatora.
6.Sposób organizacji wewnętrznej oddziałów i przedstawicielstw określa Zarząd Fundacji w
stosownie podejmowanych uchwałach.
7. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w
wybranych językach obcych.


§ 3

                                                                     

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.


§ 4Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.


§ 5Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji


§ 6Celem fundacji jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury,
sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


§ 7Fundacja działa na rzecz ogółu społeczeństwa, a w szczególności na rzecz twórców, sportowców
oraz osób zasłużonych dla kultury, sztuki oraz sportu w kraju i za granicą.


§ 8Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promowanie oraz wspieranie uzdolnionych twórców oraz sportowców w kraju i za granicą
b. wspieranie twórczości, sztuki, oświaty oraz sportu we wszelkich przejawach
c. powoływanie, zarządzanie oraz wspieranie instytucji związanych z twórczością, sztuką, oświatą, sportem. Szczególnie instytucji takich jak: galerie, muzea, izby pamięci oraz szeroko rozumiane ośrodki kultury, sztuki, oświaty i sportu.
d. inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie spektakli, koncertów, występów, wystaw, przedstawień, wernisaży oraz wszelkiego rodzaju prezentacji artystów w kraju i zagranicą,
e. inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie imprez, festiwali, plenerów, konkursów, warsztatów, wykładów, kursów, prelekcji, spotkań autorskich oraz wszelkich wydarzeń związanych tematycznie z celami statutowymi Fundacji.
f. inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie wypraw górskich, trekkingów, maratonów oraz innych form działalności sportowej.
g. fundowanie stypendiów oraz grantów w ramach wsparcia działalności zbieżnej z celami Fundacji
i. inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej oraz oświatowej w zakresie celów Fundacji
j. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów Fundacji
k. inicjowanie oraz wspieranie wszelkich form działalności służących podtrzymywaniu wiedzy i pamięci o dokonaniach wybitnych artystów, sportowców oraz szeroko rozumianych twórców kultury
l. prowadzenie działalności archiwizacyjnej materiałów o dużej wartości artystycznej, merytorycznej, historycznej, sportowej.
m. inicjowanie oraz wspieranie działań mających na celu rewitalizację obiektów oraz przestrzeni zdegradowanej celem przekwalifikowani ich do celów służących wspieraniu oraz popularyzacji kultury, sztuki, oświaty, sportu

 


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji


§ 9Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 100 zł (dwóch tysięcy stu złotych) przy
czym kwotę 1 000 zł (tysiąca złotych) przeznacza się na działalność gospodarczą, natomiast kwotę
1 100 zł (tysiąca stu złotych) przeznacza się na działalność statutową. Majątek fundacji stanowi także
inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10


1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów
b. dotacji i subwencji osób prawnych
c. sponsoringu
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
e. dochodów z majątku Fundacji
f. prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej
g. odsetek bankowych
h. innych źródeł

 


Rozdział IV. Działalność gospodarcza


§111. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie realizacji celów statutowych w tym w szczególności:
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z Wydawanie książek
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana
79.11.B Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.B Działalność archiwów
91.02.Z Działalność muzeów
93.12.Z Działalność klubów sportowych
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Rozdział V. Władze Fundacji


§ 12Władzę w Fundacji stanowi Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Fundator Fundacji zwany dalej Fundatorem.


§ 13Fundator

1. Fundator powołuje Zarząd i mianuje Prezesa.
2. Fundator może odwołać członków Zarządu.
3. Fundator podejmuje decyzję o zmianie statutu Fundacji.
4. Fundator podejmuje decyzję o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.
5. W razie śmierci Fundatora jego statutowe obowiązki przejmuje Zarząd.


§ 14Zarząd

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 6 osób, w tym Prezesa, powoływanych na sześcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
4. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem Fundacji w tym w szczególności:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
c. realizacja celów statutowych,
d. sporządzanie planów pracy i budżetu,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
f. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
7. Posiedzenia zwołuje Prezes poprzedzając je przesłaniem informacji o dacie i miejscu posiedzenia do wszystkich członków Zarządu.
8. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.


§ 15Sposób reprezentacji


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł, wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
Rozdział. VI. Postanowienia końcowe


§ 16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.


§ 17
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej
zmianie cel Fundacji.


§ 181. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i
dziedzictwa narodowego.
3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Zarządu, na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
Statut został przyjęty dnia 22.03.2013Podpisano:
Wojciech Kukuczka