facebook
Logo Księgarnia Pionowy Świat
Kontakt

Regulamin

 
 
 
 
§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Game Servis Tomasz Kaszubowski, NIP PL6342547414, REGON 240608610.
 
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§2 DEFINICJE
 
 
1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 
2. Przedsiębiorca - Game Servis Tomasz Kaszubowski, z siedzibą: ul. Panewnicka 367/1, 40-774 Katowice, Polska, NIP PL6342547414, REGON 240608610
 
3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresami http://www.kukuczka.nethttp://www.ksiegarnia.kukuczka.nethttp://www.jerzykukuczka.com
§ 3 KONTAKT
 
 
1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Wyzwolenia 12, 40-756 Katowice, Polska
2. Adres poczty elektronicznej: www@kukuczka.net
3. Numer telefonu: +48 537 365 519
4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych na stronach Sklepu.
§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE
 
 
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
 
 
 
 
§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 
 
1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni.
 
2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:
a. Przelew tradycyjny
a. Karta płatnicza
c. Przelewy online (Przelewy24.pl)
d. Paypal
e. Pobranie
 
3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 
4. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 
5. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. 
§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 
1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. ( Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.))
 
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 
 
 
 
§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA


1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
§ 9 DANE OSOBOWE


1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek - kreator.legalgeek.pl
LegalGeek.pl - rozwiązania prawne dla nowych technologii